Deze privacy policy geldt voor de mobiele applicaties ‘Rekenblobs plus- min app’, ‘Rekenblobs keer app’ en ‘Rekenblobs deel app’ die beschikbaar zijn in de App Store en Google Play.

In het vervolg van deze privacy policy wordt verstaan onder:

  1. Rekenblobs: de exploitant van de ‘Rekenblobs plus- min app’, ‘Rekenblobs keer app’ en ‘Rekenblobs deel app’, onderdeel van RTPA, gevestigd aan De Verwondering 87A, 3823HB te Amersfoort.
  2. Gebruiker: eenieder die gebruik maakt van de ‘Rekenblobs plus- min app’, ‘Rekenblobs keer app’ of ‘Rekenblobs deel app’.
  3. Applicatie: afhankelijk waarvan de gebruiker gebruik maakt, de ‘Rekenblobs plus- min app’, ‘Rekenblobs keer app’ of ‘Rekenblobs deel app’.
  4. Persoonsgegevens: alle informatie over de gebruiker die in verband met het gebruik van de applicatie wordt verwerkt, betreffende gegevens aangaande de gebruiker omtrent de geboekte voortgang in het kader van de rekenoefeningen binnen de applicatie.
  5. Verwerken van persoonsgegevens: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Rekenblobs respecteert de privacy van de gebruiker en acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Rekenblobs staat er dan ook voor in dat de persoonsgegevens van de gebruiker worden verwerkt conform de geldende privacywetgeving, onder meer zoals vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016).

Rekenblobs past deze privacy policy mogelijk van tijd tot tijd aan. Als Rekenblobs wijzigingen in deze privacy policy doorvoert, zal zij dit nadrukkelijk op de applicatie vermelden, tenzij de wijziging geen gevolgen heeft voor de privacy van de gebruiker. Rekenblobs raadt de gebruiker dan ook aan om deze privacy policy op eigen initiatief tussentijds te raadplegen zodat hij steeds volledig op de hoogte is van de verwerking van persoonsgegevens door Rekenblobs en het beschermen van zijn eigen privacy.

Welke persoonsgegevens worden door Rekenblobs voor welke doeleinden verwerkt?

Rekenblobs biedt middels de applicatie rekenoefeningen voor de gebruiker. Bij ingebruikname van de applicatie verstrekt de gebruiker geen persoonsgegevens aan Rekenblobs. Ook bij het gebruik van de applicatie als zodanig ontvangt Rekenblobs geen persoonsgegevens van de gebruiker. Persoonsgegevens van de gebruiker worden uitsluitend verwerkt door de applicatie zelf, zonder dat deze gegevens naar Rekenblobs of derden worden verzonden. De bedoelde verwerking heeft betrekking op persoonsgegevens die automatisch worden gegenereerd aan de hand van de rekenoefeningen die de gebruiker middels de applicatie uitvoert. Deze persoonsgegevens worden verwerkt om de gebruiker te informeren over de door hem geboekte voortgang in het kader van de rekenoefeningen. De applicatie toont de gebruiker de op verschillende momenten door hem behaalde toetsresultaten. Deze informatie wordt gegenereerd aan de hand van een koppeling tussen de applicatie en de local storage van het apparaat van de gebruiker. De applicatie slaat deze informatie op, op het apparaat van de gebruiker, in de local storage behorende bij de applicatie. Door het verwijderen van de gegevens van de local storage behorende bij de applicatie, alsook door het van het apparaat van de gebruiker verwijderen van de applicatie als zodanig, worden de persoonsgegevens van de gebruiker, oftewel de gegevens omtrent de voortgang van de gebruiker in verband met de rekenoefeningen, verwijderd.

De applicatie verwerkt de persoonsgegevens van de gebruiker uitsluitend om de gebruiker de functionaliteiten van de applicatie te kunnen bieden, met andere woorden, om uitvoering te kunnen geven aan de zogenoemde gebruiksovereenkomst tussen de gebruiker en Rekenblobs. De persoonsgegevens van de gebruiker, oftewel de gegevens omtrent de voortgang van de gebruiker in verband met de rekenoefeningen, worden noch door Rekenblobs, noch door derden ontvangen.

Rechten van de gebruiker

De gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn persoonsgegevens te verwijderen op de wijze zoals hierboven beschreven.

Voorts geldt dat indien de gebruiker daartoe aanleiding ziet, bijvoorbeeld omdat hij stelt dat Rekenblobs persoonsgegevens van de gebruiker verwerkt op een andere wijze dan in deze privacy policy is beschreven, de gebruiker het recht heeft om een klacht daarover in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval de gebruiker in een ander land dan Nederland woonachtig is, de toezichthoudende autoriteit aldaar.

Beveiliging van persoonsgegevens

Rekenblobs legt in verband met de exploitatie en ingebruikgeving van de applicatie passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.


Rekenblobs
onderdeel van RTPA
De Verwondering 87A
3823HB Amersfoort